Теорія обмежень
Глосарій ТОС
ТОС (теорія обмежень)
Theory of Constraints (TOC)

Теорія Обмежень – це певна методологія управління системами (комерційними та некомерційними організаціями), розроблена Ізраїльським фізиком Доктором Еліяху Голдратом. Основу ТОС становить пошук та управління ключовим обмеженням системи, яке зумовлює успіх і ефективність системи в цілому. Ключовою особливістю концепції є те, що роблячи зусилля над управлінням дуже малою кількістю аспектів системи, досягається ефект, що набагато перевищує результат одночасного впливу на всі або більшість проблемних областей системи відразу.

T (Прохід)
Throughput (T)

Фінансовий показник, що розраховується як різниця між доходом і повністю змінними витратами (тотожне націнці для дистриб’юторських компаній – ціна продажу мінус ціна закупівлі; для виробничих компаній в змінні витрати включаються, як правило, тільки сировина і матеріали). Прохід може обчислюватися як по компанії в цілому, по кожному виду продукції, по підрозділу, по окремому місту зберігання тощо.

I (Інвестиції)
Investment (I)

В ТОС – це усі гроші, які знадобились задля запуску бізнесу (організації) (інвестиції у обладнання, споруди, технології і запаси). Запаси в ТОС – це інвестиції. Відповідно, дебіторська та кредиторська заборгованості так само відносяться до категорії «Інвестиції».

ОВ (Операційні витрати)
Operational Expenses (OE)

Це щоденні, щотижневі, щомісячні тощо видатки, які сплачує організація задля забезпечення своєї операційної діяльності.

TVD (ПрохідГривноДні)
ThroughputValueDays (TVD)

Фінансовий показник, що розраховується як сума Проходу по кожному продукту помножена на середньоденні продажі цього продукту в одиницях за встановлений період часу (30-60-90 днів) і помножить на кількість днів, протягом яких даний продукт / продукти були відсутні на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі. Прохід може обчислюватися як по компанії в цілому, по кожному виду продукції, по підрозділу, по окремому місту зберігання тощо.

ПМ (Процеси Мислення)
Thinking Processes TP

Це набір логічних процесів (інструментів), заснованих на правилах причинно-наслідкових зв’язків. Метою цих інструментів є пошук ключової проблеми і помилкових вихідних припущень, що стоять в її основі. Також, за допомогою даних інструментів помилкові вихідні припущення і виявлення невірних політик заміщуються набором нових комплексних і системних правил та рішень (ін’єкцій), які дають можливість краще використовувати і захищати спільну результативність всієї системи в цілому. Цей набір інструментів складається з: 1) дерева існуючої дійсності, 2) грозової хмари (або «діаграми конфлікту»), 3) ін’єкції і вихідних посилок, 4) дерева майбутньої дійсності і «негативних гілок», 5) дерева передумов і 6) перехідного дерева.

ПД (перехідне дерево)
Transition Tree (TrT)

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент, який слугує для вибудовування в логічній послідовності дій, необхідних для досягнення мети. Представляє стани або етапи переходу від існуючої ситуації до бажаного результату (по суті є стратегічним планом дій).

П (перешкода)
Obstacle (О)

Це ситуація відсутністі чогось (технічна, фінансова, політична або ін.), що перешкоджає або не дає можливості впровадити рішення («ін’єкцію»), тим самим блокує досягнення БЯ (бажаних явищ) та / або мети.

НГ (негативна гілка)
Negative Brunch Reservation NBR

В Процесах Мислення ТОС це інструмент «логіки достатніх умов», який демонструє, як рішення в дереві майбутньої дійсності може призвести до НБЯ (небажаного явища / ризику). «Негативні гілки» можуть бути використані для здійснення логічного ризик-аналізу рішення і для розробки додаткових рішень з метою мінімізації або усунення можливого негативного ефекту.

НБЯ (небажане явище)
Undesirable Effect (UDE)

Хронічний існуючий негативний ефект, який є симптомом і характеризує наявність проблем в системі (організації, компанії) тут і зараз. Це ті негативні фактори, які хронічно існують в організації. Усунення НБЯ само по собі є недостатньо ефективним. Усунення кореневої проблеми, що викликає існування більшості НБЯ, дозволяє швидше і ефективніше досягти мети. В ТОС вважається (через розуміння природи поведінки системи), що НБЯ є лише наслідком існування хронічних системних проблем в організації, без усунення яких НБЯ залишаться (може бути лише ситуативно зменшено їх вплив).

КК (ключовий / кореневий конфлікт)
Core Conflict (СС)

Нерозрішений стратегічний конфлікт, який викликає існування кількох або більшості НБЯ (небажаних явищ).

ДП (дерево передумов)
Prerequisites Tree (PrT)

В Процесах Мислення ТОС це є інструмент, заснований на «логіці необхідних умов», призначений для визначення обмежень, блокуючих впровадження рішення або ідеї. Після виявлення перешкод визначаються завдання, виконання яких усуне перешкоди. Іноді результат застосування даного інструменту носить назву «карта проміжних цілей».

ДМД (дерево майбутньої дійсності)
Future Reality Tree (FRT)

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент для побудови та логічного тестування потенційного нового рішення до його впровадження. Метою є: 1) перевірити те, що знайдена ін’єкція усуває більшість НБЯ і приносить БЯ організації, 2) розробити, доповнити і повністю вибудувати рішення (знайти допоміжні до основної ін’єкції) і 3) визначити і передбачити можливі ризики від впровадження нового рішення.

ДСТ (Дерево Стратегії і Тактики)
Strategy and Tactics Tree (S&T)

Комплексний інструмент розробки стратегії і тактики організації в певній логіці: мета компанії, необхідні умови для її досягнення, конкретні дії на стратегічному та тактичному рівні для досягнення мети – від загального до конкретних операційних змін (як правило, розробляється до 5-6 рівня деталізації з грунтовними описами та обгрунтуванням необхідності того чи іншого елемента).

ДІД (дерево існуючої дійсності)
Current Reality Tree CRT

В Процесах мислення ТОС дерево існуючої дійсності (ДІД) є логічним інструментом для аналізу системи (поточного стану0 або конкретної проблеми. За допомогою ДІД всі існуючі небажані явища системи шляхом причинно-наслідкових зв’язків об’єднуються, а також визначаються кореневі проблеми (причини), що викликають виникнення небажаних явищ компанії (системи). Такий аналіз дозволяє одержати достовірну глибинну картину реальної ситуації, а також чітко визначити ключові фактори, на які необхідно впливати з метою усунення всіх НБЯ.

ГХ (Грозова хмара) або Діаграма конфлікту
Evaporating Cloud (EC)

Діаграма, за допомогою якої може бути формалізований будь-який конфлікт або будь-яка дилема. Грозова хмара у своїй структурі має 5 елементів: мета, 2 потреби, необхідні для досягнення мети, і 2 дії, необхідні для досягнення обох потреб. Сам конфлікт, як правило, існує на рівні дій. Грозова хмара дозволяє формалізувати конфлікт і виявити невірні вихідні припущення, що стоять в його основі, і відповідно – знайти рішення і усунути конфлікт.

П (припущення)
Assumption (А)

В Процесах Мислення ТОС це є відповідь на питання «Чому». Припущення пояснює причинно-наслідкові зв’язки або логічні взаємозв’язки між стратегією і тактикою.

БЯ (бажане явище)
Desired Effect (DE)

Позитивні ефекти (прояви, результати), до яких прагне система (організація, компанія). Вони формулюються в Дереві Майбутньої Дійсності (ДМД) і виникають замість НБЯ, що існували в Дереві Існуючої Дійсності (ДІД) як наслідок застосування нових рішень.

Буфер запасів
Stock Buffer

Цільовий рівень запасу по кожному SKU за кожним місцем зберігання, стратегічне призначення якого – захист продажів. Розраховується для кожного місця зберігання (центральний склад, філії, дистриб’ютори, роздріб, пр.) складу і дорівнює максимальному споживанню за час поповнення. Буфери включають в себе запаси на складі, в дорозі і у виробництві. Буфер = Запаси на складі + запаси в дорозі + запаси у виробництві.
Буфери запасу наприклад, у дистриб’ютора будуть включати тільки запас в наявності і запас в дорозі.
Буфер не є тотожнім страховому або нормативному запасу та / або фактичному запасу на складі. Буфер – це значення, яке охоплює запас, який знаходиться на складах плюс в дорозі та / або плюс у виробництві.

Зелена зона буферу запасів
Green Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають в жовтій зоні – це говорить про надмірність буферу запасів. Необхідно зменшити буфер на 30%.

Жовта зона буфера запасів
Yellow Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають у цій зоні, це говорить про достатність запасів. Не варто змінювати буфер.

Червона зона буферу запасів
Red Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають в червоній зоні – це говорить про недостатність буферу запасів. Необхідно збільшити буфер на 30%.

ЗапасГривноДні
InventiryValueDays (IVD)

Фінансовий показник, що розраховується як сума повністю змінних витрат за кожним продукту, запаси якого знаходяться вище за буфер за ту кількість днів, протягом яких запаси даного продукту / продуктів були вище буфера запасу на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі.

ДУБ (Динамічне управління буфером)
Dynamic Buffer Management (DBM)

Система динамічного управління буфером – це методологія управління запасами, їх поповнення, яка дозволяє динамічно реагувати на зміну попиту. Кожен буфер запасу ділиться на 3 зони – червона, жовта, зелена. Залежно від статусу проникнення в буфер запасу в ту чи іншу зону, система динамічного управління буфером рекомендує ті чи інші управлінські рішення: підвищити буфер або знизити буфер.

Барабан-Буфер-Канат
Drum-Buffer-Rope DBR

Система управління виробництвом по ТОС, заснована на встановленні та управлінні Обмеженням у Виробництві («Барабан»). Обмеження як правило «захищається» тимчасовим або фізичним запасом («Буфер»). Аби система працювала в точній синхронізації з роботою Обмеженням («Барабан») для усього іншого обладнання, що не є Обмеженням, а також для своєчасного запуску сировини і матеріалів у виробництво розробляється спеціальний графік («Канат»).

І (Ін’єкція)
Injection (І)

В Процесах Мислення ТОС ін’єкцією називається проривне рішення або нова яскрава ідея, яка при «вживлянні» в майбутню дійсність принесе набір бажаних явищ або буде сприяти їх виникненню. Інєкція, як правило, розробляється через спростування поточних припущень, згідно з якими організація або окрема людина діє зараз.

«Пропозиція мафії» або Пропозиція Цінності
Mafia Offer (МО)

«Пропозиція, від якої неможливо відмовитися». Неможливо відмовитися, тому як пропозицію побудовано за принципом «виграш-виграш» і адресує ключовий конфлікт того, для кого дана пропозиція розроблена (клієнта, постачальника, особи). Іншими словами ця пропозиція називається Пропозицією цінності і приносить тому, на кого вона орієнтована, реальну цінність

SKU
SKU

Унікальна одиниця складського зберігання. Тобто, конкретний товар, який має власні індивідуальні характеристики. Якщо товар абсолютно однаковий, але має (наприклад) 2 різних кольори, це буде 2 SKU.

POOGI (процес безперервного покращення)
Process of ongoing improvement (POOGI)

Даний процес передбачає отримання чітких об’єктивних сигналів в бізнесі про порушення в потоці, адже завдання ТОС – це постійне пришвидшення потоку задля збільшення конкурентноздатності і прибутку. Запускається після впровадження ключових ін’єкцій ТОС в операційних процесах бізнесу або в Supply Chain та вимагає визначення місць, в яких «застрягла» найближча партія поповнення того чи іншого SKU або замовлення. Така інформація дозволяє завчасно планувати поліпшення і дозволяє фокусно спрямовувати увагу менеджменту і фінансовий ресурс компанії тільки в ті напрямки, які блокують компанію від наближення до мети. Це також потужний інструмент для планування коректних інвестицій (у чітко визначено місце, об’єктивно встановлене).

Час виконання замовлення клієнта
LT (Lead Time)

Час, який проходить від дати, коли було прийнято замовлення від клієнта до дати отримання клієнтом виконаного замовлення.
Основні складові LT – це час очікування на запуск у виробництво, MLT (Manufacturing Lead Time) та часу очікування на відвантаження.

Час виробництва замовлення
MLT (Manufacturing Lead Time)

Час, який проходить від дати початку виробництва до дати, коли замовлення повністю готове до відвантаження. Як правило, відлік старту виробництва починається від дати видачі завдань на дільниці та/або виконання першої виробничої операції та завершується прийманням готового виробу на склад.
Основні складові MLT – це час очікування у виробничих чергах перед операціями та часу безпосередньої обробки ТТ (Touch Time)

Час безпосередньої обробки продукта у виробництві («час касання»)
ТТ (Touch Time)

Час, який витрачено безпосередньо на виконання виробничих операцій по конкретному продукту / вузлу, деталі, передбачених технологією виготовлення.

Ресурс з обмеженою потужністю (РОП)
CCR (Capacity Constraint Resource)

Це дільниця або операція у виробничому або операційному потоці, яка обумовлює швидкість та продуктивність випуску всієї лінії або технологічного маршруту. Як швидко б не працювали всі інші ресурси у потоці ДО та ПІСЛЯ РОП, вони не можуть виробити більше, ніж випускає РОП.
РОП наближається до кандидату в Обмеження і у разі суттєвого зростання попиту може стати реальним Обмеженням системи. Навіть якщо обмеження знаходиться на ринку, швидкість виробництва пригальмовується РОПом. Тому вкрай важливо встановити РОП та вибудувати систему управління, яка підлаштована РОПу.

Планове завантаження РОП (або контроль завантаження)
Planned load

Це підхід оцінки завантаження виробництва на основі розуміння завантаження РОП. Черга на РОП складається із замовлень, які вже запущено у виробництво та всіх замовлень, які стоять у черзі на запуск. Завантаження РОП вимірюється у годинах/днях його роботи, тобто показує скільки днів роботи РОП знадобиться для виробництва всіх взятих на себе зобов’язань по прийнятих замовленнях (поточної черги замовлень).

Час очікування формування замовлення
Order Leat Time (OLT)

Час, що минув від моменту оприбуткування товару (перша SKU останньої партії поставки) до часу подачі заявки на поповнення тієї самої SKU.

Час поповнення
Replenishment time

Час, що складається з часу очікування формування замовлення, часу виконання замовлення на виробництві, часу обробки замовлення і часу транспортної доставки.

Сезонність
Seasonality

Різка і суттєва зміна попиту (що перевищує 30% за час поповнення).

ТОС (теорія обмежень)
Theory of Constraints (TOC)

Теорія Обмежень – це певна методологія управління системами (комерційними та некомерційними організаціями), розроблена Ізраїльським фізиком Доктором Еліяху Голдратом. Основу ТОС становить пошук та управління ключовим обмеженням системи, яке зумовлює успіх і ефективність системи в цілому. Ключовою особливістю концепції є те, що роблячи зусилля над управлінням дуже малою кількістю аспектів системи, досягається ефект, що набагато перевищує результат одночасного впливу на всі або більшість проблемних областей системи відразу.

T (Прохід)
Throughput (T)

Фінансовий показник, що розраховується як різниця між доходом і повністю змінними витратами (тотожне націнці для дистриб’юторських компаній – ціна продажу мінус ціна закупівлі; для виробничих компаній в змінні витрати включаються, як правило, тільки сировина і матеріали). Прохід може обчислюватися як по компанії в цілому, по кожному виду продукції, по підрозділу, по окремому місту зберігання тощо.

I (Інвестиції)
Investment (I)

В ТОС – це усі гроші, які знадобились задля запуску бізнесу (організації) (інвестиції у обладнання, споруди, технології і запаси). Запаси в ТОС – це інвестиції. Відповідно, дебіторська та кредиторська заборгованості так само відносяться до категорії «Інвестиції».

ОВ (Операційні витрати)
Operational Expenses (OE)

Це щоденні, щотижневі, щомісячні тощо видатки, які сплачує організація задля забезпечення своєї операційної діяльності.

TVD (ПрохідГривноДні)
ThroughputValueDays (TVD)

Фінансовий показник, що розраховується як сума Проходу по кожному продукту помножена на середньоденні продажі цього продукту в одиницях за встановлений період часу (30-60-90 днів) і помножить на кількість днів, протягом яких даний продукт / продукти були відсутні на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі. Прохід може обчислюватися як по компанії в цілому, по кожному виду продукції, по підрозділу, по окремому місту зберігання тощо.

ПМ (Процеси Мислення)
Thinking Processes TP

Це набір логічних процесів (інструментів), заснованих на правилах причинно-наслідкових зв’язків. Метою цих інструментів є пошук ключової проблеми і помилкових вихідних припущень, що стоять в її основі. Також, за допомогою даних інструментів помилкові вихідні припущення і виявлення невірних політик заміщуються набором нових комплексних і системних правил та рішень (ін’єкцій), які дають можливість краще використовувати і захищати спільну результативність всієї системи в цілому. Цей набір інструментів складається з: 1) дерева існуючої дійсності, 2) грозової хмари (або «діаграми конфлікту»), 3) ін’єкції і вихідних посилок, 4) дерева майбутньої дійсності і «негативних гілок», 5) дерева передумов і 6) перехідного дерева.

ПД (перехідне дерево)
Transition Tree (TrT)

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент, який слугує для вибудовування в логічній послідовності дій, необхідних для досягнення мети. Представляє стани або етапи переходу від існуючої ситуації до бажаного результату (по суті є стратегічним планом дій).

П (перешкода)
Obstacle (О)

Це ситуація відсутністі чогось (технічна, фінансова, політична або ін.), що перешкоджає або не дає можливості впровадити рішення («ін’єкцію»), тим самим блокує досягнення БЯ (бажаних явищ) та / або мети.

НГ (негативна гілка)
Negative Brunch Reservation NBR

В Процесах Мислення ТОС це інструмент «логіки достатніх умов», який демонструє, як рішення в дереві майбутньої дійсності може призвести до НБЯ (небажаного явища / ризику). «Негативні гілки» можуть бути використані для здійснення логічного ризик-аналізу рішення і для розробки додаткових рішень з метою мінімізації або усунення можливого негативного ефекту.

НБЯ (небажане явище)
Undesirable Effect (UDE)

Хронічний існуючий негативний ефект, який є симптомом і характеризує наявність проблем в системі (організації, компанії) тут і зараз. Це ті негативні фактори, які хронічно існують в організації. Усунення НБЯ само по собі є недостатньо ефективним. Усунення кореневої проблеми, що викликає існування більшості НБЯ, дозволяє швидше і ефективніше досягти мети. В ТОС вважається (через розуміння природи поведінки системи), що НБЯ є лише наслідком існування хронічних системних проблем в організації, без усунення яких НБЯ залишаться (може бути лише ситуативно зменшено їх вплив).

КК (ключовий / кореневий конфлікт)
Core Conflict (СС)

Нерозрішений стратегічний конфлікт, який викликає існування кількох або більшості НБЯ (небажаних явищ).

ДП (дерево передумов)
Prerequisites Tree (PrT)

В Процесах Мислення ТОС це є інструмент, заснований на «логіці необхідних умов», призначений для визначення обмежень, блокуючих впровадження рішення або ідеї. Після виявлення перешкод визначаються завдання, виконання яких усуне перешкоди. Іноді результат застосування даного інструменту носить назву «карта проміжних цілей».

ДМД (дерево майбутньої дійсності)
Future Reality Tree (FRT)

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент для побудови та логічного тестування потенційного нового рішення до його впровадження. Метою є: 1) перевірити те, що знайдена ін’єкція усуває більшість НБЯ і приносить БЯ організації, 2) розробити, доповнити і повністю вибудувати рішення (знайти допоміжні до основної ін’єкції) і 3) визначити і передбачити можливі ризики від впровадження нового рішення.

ДСТ (Дерево Стратегії і Тактики)
Strategy and Tactics Tree (S&T)

Комплексний інструмент розробки стратегії і тактики організації в певній логіці: мета компанії, необхідні умови для її досягнення, конкретні дії на стратегічному та тактичному рівні для досягнення мети – від загального до конкретних операційних змін (як правило, розробляється до 5-6 рівня деталізації з грунтовними описами та обгрунтуванням необхідності того чи іншого елемента).

ДІД (дерево існуючої дійсності)
Current Reality Tree CRT

В Процесах мислення ТОС дерево існуючої дійсності (ДІД) є логічним інструментом для аналізу системи (поточного стану0 або конкретної проблеми. За допомогою ДІД всі існуючі небажані явища системи шляхом причинно-наслідкових зв’язків об’єднуються, а також визначаються кореневі проблеми (причини), що викликають виникнення небажаних явищ компанії (системи). Такий аналіз дозволяє одержати достовірну глибинну картину реальної ситуації, а також чітко визначити ключові фактори, на які необхідно впливати з метою усунення всіх НБЯ.

ГХ (Грозова хмара) або Діаграма конфлікту
Evaporating Cloud (EC)

Діаграма, за допомогою якої може бути формалізований будь-який конфлікт або будь-яка дилема. Грозова хмара у своїй структурі має 5 елементів: мета, 2 потреби, необхідні для досягнення мети, і 2 дії, необхідні для досягнення обох потреб. Сам конфлікт, як правило, існує на рівні дій. Грозова хмара дозволяє формалізувати конфлікт і виявити невірні вихідні припущення, що стоять в його основі, і відповідно – знайти рішення і усунути конфлікт.

П (припущення)
Assumption (А)

В Процесах Мислення ТОС це є відповідь на питання «Чому». Припущення пояснює причинно-наслідкові зв’язки або логічні взаємозв’язки між стратегією і тактикою.

БЯ (бажане явище)
Desired Effect (DE)

Позитивні ефекти (прояви, результати), до яких прагне система (організація, компанія). Вони формулюються в Дереві Майбутньої Дійсності (ДМД) і виникають замість НБЯ, що існували в Дереві Існуючої Дійсності (ДІД) як наслідок застосування нових рішень.

Буфер запасів
Stock Buffer

Цільовий рівень запасу по кожному SKU за кожним місцем зберігання, стратегічне призначення якого – захист продажів. Розраховується для кожного місця зберігання (центральний склад, філії, дистриб’ютори, роздріб, пр.) складу і дорівнює максимальному споживанню за час поповнення. Буфери включають в себе запаси на складі, в дорозі і у виробництві. Буфер = Запаси на складі + запаси в дорозі + запаси у виробництві.
Буфери запасу наприклад, у дистриб’ютора будуть включати тільки запас в наявності і запас в дорозі.
Буфер не є тотожнім страховому або нормативному запасу та / або фактичному запасу на складі. Буфер – це значення, яке охоплює запас, який знаходиться на складах плюс в дорозі та / або плюс у виробництві.

Зелена зона буферу запасів
Green Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають в жовтій зоні – це говорить про надмірність буферу запасів. Необхідно зменшити буфер на 30%.

Жовта зона буфера запасів
Yellow Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають у цій зоні, це говорить про достатність запасів. Не варто змінювати буфер.

Червона зона буферу запасів
Red Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають в червоній зоні – це говорить про недостатність буферу запасів. Необхідно збільшити буфер на 30%.

ЗапасГривноДні
InventiryValueDays (IVD)

Фінансовий показник, що розраховується як сума повністю змінних витрат за кожним продукту, запаси якого знаходяться вище за буфер за ту кількість днів, протягом яких запаси даного продукту / продуктів були вище буфера запасу на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі.

ДУБ (Динамічне управління буфером)
Dynamic Buffer Management (DBM)

Система динамічного управління буфером – це методологія управління запасами, їх поповнення, яка дозволяє динамічно реагувати на зміну попиту. Кожен буфер запасу ділиться на 3 зони – червона, жовта, зелена. Залежно від статусу проникнення в буфер запасу в ту чи іншу зону, система динамічного управління буфером рекомендує ті чи інші управлінські рішення: підвищити буфер або знизити буфер.

Барабан-Буфер-Канат
Drum-Buffer-Rope DBR

Система управління виробництвом по ТОС, заснована на встановленні та управлінні Обмеженням у Виробництві («Барабан»). Обмеження як правило «захищається» тимчасовим або фізичним запасом («Буфер»). Аби система працювала в точній синхронізації з роботою Обмеженням («Барабан») для усього іншого обладнання, що не є Обмеженням, а також для своєчасного запуску сировини і матеріалів у виробництво розробляється спеціальний графік («Канат»).

І (Ін’єкція)
Injection (І)

В Процесах Мислення ТОС ін’єкцією називається проривне рішення або нова яскрава ідея, яка при «вживлянні» в майбутню дійсність принесе набір бажаних явищ або буде сприяти їх виникненню. Інєкція, як правило, розробляється через спростування поточних припущень, згідно з якими організація або окрема людина діє зараз.

«Пропозиція мафії» або Пропозиція Цінності
Mafia Offer (МО)

«Пропозиція, від якої неможливо відмовитися». Неможливо відмовитися, тому як пропозицію побудовано за принципом «виграш-виграш» і адресує ключовий конфлікт того, для кого дана пропозиція розроблена (клієнта, постачальника, особи). Іншими словами ця пропозиція називається Пропозицією цінності і приносить тому, на кого вона орієнтована, реальну цінність

SKU
SKU

Унікальна одиниця складського зберігання. Тобто, конкретний товар, який має власні індивідуальні характеристики. Якщо товар абсолютно однаковий, але має (наприклад) 2 різних кольори, це буде 2 SKU.

POOGI (процес безперервного покращення)
Process of ongoing improvement (POOGI)

Даний процес передбачає отримання чітких об’єктивних сигналів в бізнесі про порушення в потоці, адже завдання ТОС – це постійне пришвидшення потоку задля збільшення конкурентноздатності і прибутку. Запускається після впровадження ключових ін’єкцій ТОС в операційних процесах бізнесу або в Supply Chain та вимагає визначення місць, в яких «застрягла» найближча партія поповнення того чи іншого SKU або замовлення. Така інформація дозволяє завчасно планувати поліпшення і дозволяє фокусно спрямовувати увагу менеджменту і фінансовий ресурс компанії тільки в ті напрямки, які блокують компанію від наближення до мети. Це також потужний інструмент для планування коректних інвестицій (у чітко визначено місце, об’єктивно встановлене).

Час виконання замовлення клієнта
LT (Lead Time)

Час, який проходить від дати, коли було прийнято замовлення від клієнта до дати отримання клієнтом виконаного замовлення.
Основні складові LT – це час очікування на запуск у виробництво, MLT (Manufacturing Lead Time) та часу очікування на відвантаження.

Час виробництва замовлення
MLT (Manufacturing Lead Time)

Час, який проходить від дати початку виробництва до дати, коли замовлення повністю готове до відвантаження. Як правило, відлік старту виробництва починається від дати видачі завдань на дільниці та/або виконання першої виробничої операції та завершується прийманням готового виробу на склад.
Основні складові MLT – це час очікування у виробничих чергах перед операціями та часу безпосередньої обробки ТТ (Touch Time)

Час безпосередньої обробки продукта у виробництві («час касання»)
ТТ (Touch Time)

Час, який витрачено безпосередньо на виконання виробничих операцій по конкретному продукту / вузлу, деталі, передбачених технологією виготовлення.

Ресурс з обмеженою потужністю (РОП)
CCR (Capacity Constraint Resource)

Це дільниця або операція у виробничому або операційному потоці, яка обумовлює швидкість та продуктивність випуску всієї лінії або технологічного маршруту. Як швидко б не працювали всі інші ресурси у потоці ДО та ПІСЛЯ РОП, вони не можуть виробити більше, ніж випускає РОП.
РОП наближається до кандидату в Обмеження і у разі суттєвого зростання попиту може стати реальним Обмеженням системи. Навіть якщо обмеження знаходиться на ринку, швидкість виробництва пригальмовується РОПом. Тому вкрай важливо встановити РОП та вибудувати систему управління, яка підлаштована РОПу.

Планове завантаження РОП (або контроль завантаження)
Planned load

Це підхід оцінки завантаження виробництва на основі розуміння завантаження РОП. Черга на РОП складається із замовлень, які вже запущено у виробництво та всіх замовлень, які стоять у черзі на запуск. Завантаження РОП вимірюється у годинах/днях його роботи, тобто показує скільки днів роботи РОП знадобиться для виробництва всіх взятих на себе зобов’язань по прийнятих замовленнях (поточної черги замовлень).

Час очікування формування замовлення
Order Leat Time (OLT)

Час, що минув від моменту оприбуткування товару (перша SKU останньої партії поставки) до часу подачі заявки на поповнення тієї самої SKU.

Час поповнення
Replenishment time

Час, що складається з часу очікування формування замовлення, часу виконання замовлення на виробництві, часу обробки замовлення і часу транспортної доставки.

Сезонність
Seasonality

Різка і суттєва зміна попиту (що перевищує 30% за час поповнення).

ТОВ «Епл Консалтинг»
вул. Велика Васильківська, 9/2,
бізнес-центр "Макулан", оф. 8,
01024, Україна, м. Київ
info@applecons.com.ua
Підписатися на розсилку

© ТОВ «Епл Консалтинг» -
2002-2024. Всі права захищені
Партнер ЕВА