Теорія обмежень
Глосарій ТОС
Червона зона буфера запасів
Red Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі надовго чи глибоко проникають в цю зону, це говорить про недостатність запасів. Необхідно збільшити буфер.

Час формування заявки
Order Time

Час, що минув від моменту оприбуткування товару (перша SKU останньої партії поставки) до часу подачі заявки на наступну партію цього ж товару.

Час поповнення
Replenishment time

Час, що складається з часу формування замовлення, часу виконання замовлення на виробництві, часу обробки замовлення і часу транспортної доставки. Для заводського складу час транспортної доставки дорівнює нулю (якщо він знаходиться поряд з виробництвом). Для, наприклад, філій, які поповнюються з Центрального складу, час виробництва дорівнює нулю і час поповнення включатиме час на комплектацію поставки і транспортування.

ТОС (теорія обмежень)
Theory of Constraints TOC

Теорія Обмежень – це певна методологія управління системами (комерційними та некомерційними організаціями), розроблена доктором Еліяху Голдратом. Основу ТОС становить пошук та управління ключовим обмеженням системи, яке зумовлює успіх і ефективність системи в цілому. Ключовою особливістю концепції є те, що роблячи зусилля над управлінням дуже малою кількістю аспектів системи, досягається ефект, що набагато перевищує результат одночасного впливу на всі або більшість проблемних областей системи відразу.

Сезонність
Seasonality

Різка і суттєва зміна попиту (що перевищує 30% за час поповнення).

ПроходГривноДні Для системи дистрибуції
ThroughputGrivna Days

Фінансовий показник, що розраховується як сума проходу по кожному продукту помножена на середньоденні продажі цього продукту в одиницях за встановлений період часу і на кількість днів, яких даний продукт / продукти були відсутні на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі.

Прохід
Throughput

Фінансовий показник, що розраховується як різниця між доходом і повністю змінними витратами (тотожне націнці для дистриб’юторських компаній – ціна продажу мінус ціна закупівлі; для виробничих компаній в змінні витрати включаються як правило тільки сировина і матеріали). Прохід може обчислюватися як по компанії в цілому, так і по кожному виду продукції. У Проекті під проходом розуміється загальний щоденний, щотижневий, щомісячний результат всієї компанії як різниця між доходом (щоденним, щотижневим, щомісячним) і прямими змінними витратами (щоденними, щотижневими, щомісячними).

ПМ (Процеси Мислення)
Thinking Processes TP

Це набір логічних процесів (інструментів), заснованих на правилах причинно-наслідкових зв’язків. Метою цих інструментів є пошук ключової проблеми і помилкових вихідних посилок, що стоять в її основі. Також, за допомогою даних інструментів помилкові вихідні посилки і виявлення невірних політик заміщуються набором нових комплексних і системних правил, які дають можливість краще використовувати і захищати спільну результативність всієї системи. Цей набір інструментів складається з дерева існуючої дійсності, грозової хмари, ін’єкції і вихідних посилок, дерева майбутньої дійсності, «негативних гілок», дерева передумов і перехідного дерева.

ПД (перехідне дерево)
Transition Tree TrT

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент, який слугує для вибудовування в логічній послідовності дій, необхідних для досягнення мети. Представляє стани або етапи переходу від існуючої ситуації до бажаного результату (по суті є стратегічним планом дій).

О (обмеження)
Obstacle

Це та перепона (технічна, фінансова, політична або ін), що перешкоджає, або не дає можливості впровадити рішення або «ін’єкцію», тим самим блокує досягнення БЯ (бажаних явищ).

НГ (негативна гілка)
Negative Brunch Reservation NBR

В Процесах Мислення ТОС це інструмент «логіки достатніх умов», який демонструє, як рішення в дереві майбутньої дійсності може призвести до НБЯ (небажаним явищам). «Негативні гілки» можуть бути використані для здійснення ризик-аналізу рішення і для розробки додаткових вимог з метою мінімізації або усунення можливого негативного ефекту.

НБЯ (небажане явище)
Undesirable Effect UDE

Відомий негативний ефект, який є симптомом і характеризує наявність проблем в системі (організації, компанії). Це ті негативні фактори, які хронічно існують в організації. Усунення НБЯ само по собі є недостатньо ефективним. Усунення кореневої проблеми, що викликає існування більшості НБЯ, дозволяє швидше і ефективніше досягти мети.

КК (ключовий / кореневий конфлікт)
Core Conflict

Недозволений стратегічний конфлікт, який пояснює існування кількох або більшості НБЯ (небажаних явищ).

Зелена зона буфера запасів
Green Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають у цій зоні це говорить про надмірність запасів. Необхідно зменшити буфер.

ЗапасГривноДні
InventiryGrivnaDays

Фінансовий показник, що розраховується як сума повністю змінних витрат по кожному продукту, запаси якого знаходяться вище буфера за ту кількість днів, яких запаси даного продукту / продуктів були вище буфера запасу на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі.

Жовта зона буфера запасів
Yellow Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають у цій зоні це говорить про достатність запасів. Не варто змінювати буфер.

ДУБ (Динамічне управління буфером)
Dynamic Buffer Management DBM

Система динамічного управління буфером – це методологія управління запасами, їх поповнення, яка дозволяє динамічно реагувати на зміну попиту. Кожен буфер запасу ділиться на 3 зони – червона, жовта, зелена. Залежно від статусу проникнення в буфер запасу в ту чи іншу зону, система динамічного управління буфером рекомендує ті чи інші управлінські рішення: підвищити буфер або знизити буфер. Також, ДУБ – це модуль в Symphony – механізм який прагне визначити найважливіші та своєчасні значення буфера, які дивляться на існуюче реальне споживання замість прогнозів.

ДП (дерево передумов)
Prerequisites Tree PrT

В Процесах Мислення ТОС це є інструмент, заснований на «логіці необхідних умов», призначений для визначення обмежень, блокуючих впровадження рішення або ідеї. Після виявлення перешкод визначаються завдання, виконання яких усуне перешкоди. Іноді результат застосування даного інструменту носить назву «карта проміжних цілей».

ДМД (дерево майбутньої дійсності)
Future Reality Tree FRT

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент для побудови та тестування потенційного нового рішення до його впровадження. Метою є: 1) перевірити те, що знайдена ін’єкція усуває більшість НБЯ і приносить БЯ організації, 2) розробити, доповнити і повністю вибудувати рішення (знайти допоміжні до основної ін’єкції) і 3) визначити і передбачити можливі ризики від впровадження нового рішення (Див. «Негативні гілки»).

Дерево стратегії і тактики
Strategy and Tactics Tree S&T

Комплексний інструмент, що викладає розроблену стратегію і тактику компанії на довгострокову перспективу в певній логіці: мета компанії, необхідні умови для її досягнення, конкретні дії на стратегічному та тактичному рівні для досягнення мети.

ДІД (дерево існуючої дійсності)
Current Reality Tree CRT

В Процесах мислення ТОС дерево існуючої дійсності (ДІД) є логічним інструментом для аналізу системи або конкретної проблеми. За допомогою ДІД всі існуючі небажані явища системи шляхом причинно-наслідкових зв’язків об’єднуються, а також визначаються кореневі проблеми (причини), що викликають виникнення небажаних явищ компанії (системи). Такий аналіз дозволяє одержати достовірну картину реальної ситуації, а також чітко визначити ключові фактори, на які необхідно впливати з метою усунення всіх НБЯ.

ГХ (Грозова хмара)
Evaporating Cloud

Діаграма, за допомогою якої може бути формалізований будь-який конфлікт або будь-яка дилема. Грозова хмара у своїй структурі має 5 елементів: мета, 2 потреби, необхідні для досягнення мети, і 2 дії, необхідні для досягнення обох потреб. Сам конфлікт, як правило, існує на рівні дій. Грозова хмара дозволяє формалізувати конфлікт і виявити невірні вихідні посилки, що стоять в його основі, і відповідно – знайти рішення і усунути конфлікт.ГХ (Грозова хмара)

Глосарій
Glossary

http://toc-strategicsolutions.com/russkiy-terminyi-i-ponyatiya-toc/?mid=5768

ВП (вихідна посилка)
Assumption

В Процесах Мислення ТОС це є відповідь на питання «Чому». Вихідна посилка пояснює причинно-наслідкові зв’язки або логічні взаємозв’язки між стратегією і тактикою. Загальне визначення – це є щось, що вважається правдою без доказів.

БЯ (бажане явище)
Desired Effect DEM

Позитивні ефекти (прояви, результати), до яких прагне система (організація, компанія). Вони формулюються в дереві майбутньої дійсності (ДМД) і виникають замість НБЯ, що існували в дереві існуючої дійсності (ДІД) як наслідок застосування нових рішень.

Буфер запасів
Stock Buffer

Цільовий рівень запасу по кожному SKU за кожним місцем зберігання, стратегічне призначення якого – захист продажів. Розраховується для кожного місця зберігання (центральний склад, філії, дистриб’ютори, роздріб, пр.) складу і дорівнює максимальному споживанню за час поповнення. Буфери центрального заводського складу включають в себе запаси на складі, в дорозі і у виробництві. Буфер = Запаси на складі + запаси в дорозі + запаси у виробництві.
Буфери запасу наприклад, у дистриб’ютора будуть включати тільки запас в наявності і запас в дорозі.

Барабан-Буфер-Канат
Drum-Buffer-Rope DBR

Система управління виробництвом по ТОС, заснована на пошуку та управлінні Обмеженням в Виробництві («Барабан»). Обмеження як правило «захищається» тимчасовим або фізичним запасом («Буфер»). Щоб система працювала в точній синхронізації з роботою Обмеження («Барабана») для усього іншого обладнання, що не є Обмеженням, а також для своєчасного запуску сировини і матеріалів у виробництво розробляється спеціальний графік («Канат»).

Ін’єкція
Injection

В Процесах Мислення ТОС ін’єкцією називається нова ідея чи рішення, яка при «вживлянні» в майбутню дійсність, принесе набір бажаних ефектів або буде сприяти їх виникненню.

«Пропозиція мафії»
Mafia Offer

«Пропозиція від якої неможливо відмовитися». Неможливо відмовитися, тому як пропозицію побудовано за принципом «виграш-виграш» і адресує ключовий конфлікт того, для кого дана пропозиція розроблена. Це тип пропозиції, використовуваний в сегменті b2b (business-to-business) переважно партнерам, постачальникам і клієнтам компанії.

SKU
SKU

Унікальна одиниця складського зберігання.

POOGI (процес безперервного поліпшення)
Process of ongoing improvement

Процес безперервного поліпшення. ТОС прагне не тільки до швидкого підвищення прибутку компанії, але також для створення процесу безперервного вдосконалення компанії. Даний процес передбачає отримання чітких сигналів в бізнесі – яка функція або область компанії наближається до ресурсу з обмеженою потужністю, або що найближчим часом може гальмувати потік (товару, інформації, грошових ресурсів). Така інформація дозволяє завчасно планувати поліпшення і дозволяє фокусно спрямовувати увагу менеджменту і фінансовий ресурс компанії тільки в ті напрямки, які блокують компанію від наближення до мети.

Червона зона буфера запасів
Red Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі надовго чи глибоко проникають в цю зону, це говорить про недостатність запасів. Необхідно збільшити буфер.

Час формування заявки
Order Time

Час, що минув від моменту оприбуткування товару (перша SKU останньої партії поставки) до часу подачі заявки на наступну партію цього ж товару.

Час поповнення
Replenishment time

Час, що складається з часу формування замовлення, часу виконання замовлення на виробництві, часу обробки замовлення і часу транспортної доставки. Для заводського складу час транспортної доставки дорівнює нулю (якщо він знаходиться поряд з виробництвом). Для, наприклад, філій, які поповнюються з Центрального складу, час виробництва дорівнює нулю і час поповнення включатиме час на комплектацію поставки і транспортування.

ТОС (теорія обмежень)
Theory of Constraints TOC

Теорія Обмежень – це певна методологія управління системами (комерційними та некомерційними організаціями), розроблена доктором Еліяху Голдратом. Основу ТОС становить пошук та управління ключовим обмеженням системи, яке зумовлює успіх і ефективність системи в цілому. Ключовою особливістю концепції є те, що роблячи зусилля над управлінням дуже малою кількістю аспектів системи, досягається ефект, що набагато перевищує результат одночасного впливу на всі або більшість проблемних областей системи відразу.

Сезонність
Seasonality

Різка і суттєва зміна попиту (що перевищує 30% за час поповнення).

ПроходГривноДні Для системи дистрибуції
ThroughputGrivna Days

Фінансовий показник, що розраховується як сума проходу по кожному продукту помножена на середньоденні продажі цього продукту в одиницях за встановлений період часу і на кількість днів, яких даний продукт / продукти були відсутні на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі.

Прохід
Throughput

Фінансовий показник, що розраховується як різниця між доходом і повністю змінними витратами (тотожне націнці для дистриб’юторських компаній – ціна продажу мінус ціна закупівлі; для виробничих компаній в змінні витрати включаються як правило тільки сировина і матеріали). Прохід може обчислюватися як по компанії в цілому, так і по кожному виду продукції. У Проекті під проходом розуміється загальний щоденний, щотижневий, щомісячний результат всієї компанії як різниця між доходом (щоденним, щотижневим, щомісячним) і прямими змінними витратами (щоденними, щотижневими, щомісячними).

ПМ (Процеси Мислення)
Thinking Processes TP

Це набір логічних процесів (інструментів), заснованих на правилах причинно-наслідкових зв’язків. Метою цих інструментів є пошук ключової проблеми і помилкових вихідних посилок, що стоять в її основі. Також, за допомогою даних інструментів помилкові вихідні посилки і виявлення невірних політик заміщуються набором нових комплексних і системних правил, які дають можливість краще використовувати і захищати спільну результативність всієї системи. Цей набір інструментів складається з дерева існуючої дійсності, грозової хмари, ін’єкції і вихідних посилок, дерева майбутньої дійсності, «негативних гілок», дерева передумов і перехідного дерева.

ПД (перехідне дерево)
Transition Tree TrT

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент, який слугує для вибудовування в логічній послідовності дій, необхідних для досягнення мети. Представляє стани або етапи переходу від існуючої ситуації до бажаного результату (по суті є стратегічним планом дій).

О (обмеження)
Obstacle

Це та перепона (технічна, фінансова, політична або ін), що перешкоджає, або не дає можливості впровадити рішення або «ін’єкцію», тим самим блокує досягнення БЯ (бажаних явищ).

НГ (негативна гілка)
Negative Brunch Reservation NBR

В Процесах Мислення ТОС це інструмент «логіки достатніх умов», який демонструє, як рішення в дереві майбутньої дійсності може призвести до НБЯ (небажаним явищам). «Негативні гілки» можуть бути використані для здійснення ризик-аналізу рішення і для розробки додаткових вимог з метою мінімізації або усунення можливого негативного ефекту.

НБЯ (небажане явище)
Undesirable Effect UDE

Відомий негативний ефект, який є симптомом і характеризує наявність проблем в системі (організації, компанії). Це ті негативні фактори, які хронічно існують в організації. Усунення НБЯ само по собі є недостатньо ефективним. Усунення кореневої проблеми, що викликає існування більшості НБЯ, дозволяє швидше і ефективніше досягти мети.

КК (ключовий / кореневий конфлікт)
Core Conflict

Недозволений стратегічний конфлікт, який пояснює існування кількох або більшості НБЯ (небажаних явищ).

Зелена зона буфера запасів
Green Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають у цій зоні це говорить про надмірність запасів. Необхідно зменшити буфер.

ЗапасГривноДні
InventiryGrivnaDays

Фінансовий показник, що розраховується як сума повністю змінних витрат по кожному продукту, запаси якого знаходяться вище буфера за ту кількість днів, яких запаси даного продукту / продуктів були вище буфера запасу на центральному складі / на складі філії або дистриб’ютора / на полицях у роздробі.

Жовта зона буфера запасів
Yellow Zone of Stock Buffer

Якщо запаси на складі довгий час перебувають у цій зоні це говорить про достатність запасів. Не варто змінювати буфер.

ДУБ (Динамічне управління буфером)
Dynamic Buffer Management DBM

Система динамічного управління буфером – це методологія управління запасами, їх поповнення, яка дозволяє динамічно реагувати на зміну попиту. Кожен буфер запасу ділиться на 3 зони – червона, жовта, зелена. Залежно від статусу проникнення в буфер запасу в ту чи іншу зону, система динамічного управління буфером рекомендує ті чи інші управлінські рішення: підвищити буфер або знизити буфер. Також, ДУБ – це модуль в Symphony – механізм який прагне визначити найважливіші та своєчасні значення буфера, які дивляться на існуюче реальне споживання замість прогнозів.

ДП (дерево передумов)
Prerequisites Tree PrT

В Процесах Мислення ТОС це є інструмент, заснований на «логіці необхідних умов», призначений для визначення обмежень, блокуючих впровадження рішення або ідеї. Після виявлення перешкод визначаються завдання, виконання яких усуне перешкоди. Іноді результат застосування даного інструменту носить назву «карта проміжних цілей».

ДМД (дерево майбутньої дійсності)
Future Reality Tree FRT

В Процесах Мислення ТОС це є логічний інструмент для побудови та тестування потенційного нового рішення до його впровадження. Метою є: 1) перевірити те, що знайдена ін’єкція усуває більшість НБЯ і приносить БЯ організації, 2) розробити, доповнити і повністю вибудувати рішення (знайти допоміжні до основної ін’єкції) і 3) визначити і передбачити можливі ризики від впровадження нового рішення (Див. «Негативні гілки»).

Дерево стратегії і тактики
Strategy and Tactics Tree S&T

Комплексний інструмент, що викладає розроблену стратегію і тактику компанії на довгострокову перспективу в певній логіці: мета компанії, необхідні умови для її досягнення, конкретні дії на стратегічному та тактичному рівні для досягнення мети.

ДІД (дерево існуючої дійсності)
Current Reality Tree CRT

В Процесах мислення ТОС дерево існуючої дійсності (ДІД) є логічним інструментом для аналізу системи або конкретної проблеми. За допомогою ДІД всі існуючі небажані явища системи шляхом причинно-наслідкових зв’язків об’єднуються, а також визначаються кореневі проблеми (причини), що викликають виникнення небажаних явищ компанії (системи). Такий аналіз дозволяє одержати достовірну картину реальної ситуації, а також чітко визначити ключові фактори, на які необхідно впливати з метою усунення всіх НБЯ.

ГХ (Грозова хмара)
Evaporating Cloud

Діаграма, за допомогою якої може бути формалізований будь-який конфлікт або будь-яка дилема. Грозова хмара у своїй структурі має 5 елементів: мета, 2 потреби, необхідні для досягнення мети, і 2 дії, необхідні для досягнення обох потреб. Сам конфлікт, як правило, існує на рівні дій. Грозова хмара дозволяє формалізувати конфлікт і виявити невірні вихідні посилки, що стоять в його основі, і відповідно – знайти рішення і усунути конфлікт.ГХ (Грозова хмара)

Глосарій
Glossary

http://toc-strategicsolutions.com/russkiy-terminyi-i-ponyatiya-toc/?mid=5768

ВП (вихідна посилка)
Assumption

В Процесах Мислення ТОС це є відповідь на питання «Чому». Вихідна посилка пояснює причинно-наслідкові зв’язки або логічні взаємозв’язки між стратегією і тактикою. Загальне визначення – це є щось, що вважається правдою без доказів.

БЯ (бажане явище)
Desired Effect DEM

Позитивні ефекти (прояви, результати), до яких прагне система (організація, компанія). Вони формулюються в дереві майбутньої дійсності (ДМД) і виникають замість НБЯ, що існували в дереві існуючої дійсності (ДІД) як наслідок застосування нових рішень.

Буфер запасів
Stock Buffer

Цільовий рівень запасу по кожному SKU за кожним місцем зберігання, стратегічне призначення якого – захист продажів. Розраховується для кожного місця зберігання (центральний склад, філії, дистриб’ютори, роздріб, пр.) складу і дорівнює максимальному споживанню за час поповнення. Буфери центрального заводського складу включають в себе запаси на складі, в дорозі і у виробництві. Буфер = Запаси на складі + запаси в дорозі + запаси у виробництві.
Буфери запасу наприклад, у дистриб’ютора будуть включати тільки запас в наявності і запас в дорозі.

Барабан-Буфер-Канат
Drum-Buffer-Rope DBR

Система управління виробництвом по ТОС, заснована на пошуку та управлінні Обмеженням в Виробництві («Барабан»). Обмеження як правило «захищається» тимчасовим або фізичним запасом («Буфер»). Щоб система працювала в точній синхронізації з роботою Обмеження («Барабана») для усього іншого обладнання, що не є Обмеженням, а також для своєчасного запуску сировини і матеріалів у виробництво розробляється спеціальний графік («Канат»).

Ін’єкція
Injection

В Процесах Мислення ТОС ін’єкцією називається нова ідея чи рішення, яка при «вживлянні» в майбутню дійсність, принесе набір бажаних ефектів або буде сприяти їх виникненню.

«Пропозиція мафії»
Mafia Offer

«Пропозиція від якої неможливо відмовитися». Неможливо відмовитися, тому як пропозицію побудовано за принципом «виграш-виграш» і адресує ключовий конфлікт того, для кого дана пропозиція розроблена. Це тип пропозиції, використовуваний в сегменті b2b (business-to-business) переважно партнерам, постачальникам і клієнтам компанії.

SKU
SKU

Унікальна одиниця складського зберігання.

POOGI (процес безперервного поліпшення)
Process of ongoing improvement

Процес безперервного поліпшення. ТОС прагне не тільки до швидкого підвищення прибутку компанії, але також для створення процесу безперервного вдосконалення компанії. Даний процес передбачає отримання чітких сигналів в бізнесі – яка функція або область компанії наближається до ресурсу з обмеженою потужністю, або що найближчим часом може гальмувати потік (товару, інформації, грошових ресурсів). Така інформація дозволяє завчасно планувати поліпшення і дозволяє фокусно спрямовувати увагу менеджменту і фінансовий ресурс компанії тільки в ті напрямки, які блокують компанію від наближення до мети.

ТОВ «Епл Консалтинг»
вул. Велика Васильківська, 9/2,
бізнес-центр "Макулан", оф. 8,
01004, Україна, м. Київ
info@applecons.com.ua
Підписатися на розсилку

© ТОВ «Епл Консалтинг» -
2002-2020. Всі права захищені
Партнер ЕВА
MyCounter - счётчик и статистика